sent 02/08/62
update 02/08/62 
 

 

"กิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD "

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจและมอบของรางวัล แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ในกิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD " เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคีในระดับชั้น รวมทั้งใช้เวลาในการอยู่ประจำให้เกิดคุณค่า และชุดการแสดงพิเศษ ของคณะครู ม.2 ที่ประทับใจ ตรงกับเนื้อเพลง “เป็นตัวอย่างให้เธอแล้ว...” แสดงถึงความรักความผูกพันของครูศิษย์วัฒนา วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาโคล