sent 02/08/62
update 02/08/62 
 

 

"โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง"

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิ Save the Children เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตของบุตรหลาน ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต์