sent 01/08/62
update 01/08/62 
 

 

"กิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ "

นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย จัดเป็นการเล่านิทาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม การแสดง ฯลฯ โดย บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์