sent 01/08/62
update 01/08/62 
 

 


"ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1"


ระดับปฐมวัยจัดประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana characters) โดยว่าที่ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ตัวแทนครู และผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์