sent 25/07/62
update 01/08/62 
 

 

"กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด และ มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การท่องบทอาขยาน การแสดงดนตรี และการแสดงจินตลีลา วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดาฯคลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ