sent 23/07/62
update 23/07/62 
 

 

"BCC ประชาสัมพันธ์ครบรอบ 167 ปี"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อ.กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมต้อนรับและรับมอบกระเช้าขอบคุณ
จากคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ