sent 10/07/62
update 10/07/62 
 

 

"Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นร.แกนนำครอบครัวพอเพียง ขับร้องเพลงร่วมพิธีเปิดงาน
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณอาจารย์สิริ จัง และอาจารย์วัลญา นุตกำแหง ช่วยฝึกการร้อง
โดยมีอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ผู้ประสานงาน และอาจารย์อรสา เงินฉาย ผู้ดูแล