sent 10/07/62
update 10/07/62 
 

 

"เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ"

อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพแก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง “การออกเสียงควบคู่ไปกับวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมส่วนประถมศึกษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน