sent 02/07/62
update 02/07/62 
 

 

"ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีญี่ปุ่น"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีจากเมืองยูริฮอนโจ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562