sent 26/06/62
update 26/06/62 
 

 

"กิจกรรมรักษ์โลก"

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ร่วมกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
จัดกิจกรรมบูรณาการโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบคริสตจักรวัฒนา พร้อมกับบริจาคเงินจำนวน 5,510 บาท
ให้แก่คริสตจักรวัฒนาโดยมีศาสนาจารย์ดารณี วราเศรษฐ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป