sent 19/06/62
update 19/06/62 
 

 


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม S&P School Tour 2019
โดยการประกวดแต่งหน้าเค้ก และชมละครเรื่อง “องครักษ์พิทักษ์ทะเล”
ละครที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด