sent 14/06/62
update 14/06/62 
 

 

"พิธีไหว้ครู 3 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร และคณะครู
ร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา