sent 07/06/62
update 10/06/62 
 

 

"พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
ร่วมติดเข็มแก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบพิธีโดยศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา