sent 06/06/62
update 06/06/62 
 

 

" แนะแนวสอบเข้า TCASTer MOCK EXAM"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดในการแนะแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ TCASTer MOCK EXAM ปีที่ 2 “คู่หูประลองสนาม พร้อมตะลุย TCAS ปีที่ 2” จัดโดยบริษัทออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์