sent 06/06/62
update 06/06/62 
 

 

"การศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ พร้อมทั้งครูงานทะเบียน – วัดผล และครูงาน ICT ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์ และเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน