sent 31/05/62
update 31/05/62 
 

 

"นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

*ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

*ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
*ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา