sent 29/05/62
update 29/05/62 
 

 

"ค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่4"

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่ ๔ (Leader Camp 2019)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง วิทยากรกระบวนการครอบครัวพอเพียง (Mentor) และเปิดพื้นที่ การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒