sent 27/05/62
update 27/05/62 
 

 

"มอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมนมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์
เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญอศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562