sent 27/05/62
update 27/05/62 
 

 

"ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - ม.6"

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์