sent 24/05/62
update 24/05/62 
 

 

"ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่”

ครูปฏิบัติหน้าที่เวรระดับประถมศึกษาช่วยตรวจและคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในระยะเริ่มแรก
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและให้นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562