sent 24/05/62
update 24/05/62 
 

 

"แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบพิธีโดย ศจ.สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล