sent 21/05/62
update 21/05/62 
 

 

ร่วมขับร้องเพลงงาน “น้อมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”

ร่วมขับร้องเพลงงาน “น้อมใจภักดิ์ จักรีวงศ์” ตัวแทนคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus ร่วมขับร้องเพลงกับวงดุริยางค์เยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานน้อมใจภักดิ์
จักรีวงศ์ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย