sent 17/05/62
update 17/05/62 
 

 

"นมัสการพระเจ้าภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา"

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดยเชิญ ศจ.สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา