sent 15/05/62
update 15/05/62 
 

 

"นมัสการพระเจ้าภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา"

อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
ร่วมปฐมนิเทศและนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7
อาคารอายะดา กีรินกุล