sent 15/05/62
update 15/05/62 
 

 

"นมัสการพระเจ้าภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย"

อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
ร่วมปฐมนิเทศและนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์