sent 25/04/60
update 25/04/60 
 

 


สาระพันข่าว ปีการศึกษา 2559


- ค่ายสืบสานพระราชปณิธาน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

- "กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"   เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

- กิจกรรมเสวนา”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสยุคศตวรรษที่ 21

- พิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการปลูกฝัง พลเมืองดี วินัยเด่นตามแนวคิด STAR STEMS ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

- "พิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6" คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนต้น Wattana Little Angels ขับร้องบทเพลงจรดฟ้า สุดแผ่นดิน

- "ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร ในโอกาสที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2559

- คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากประเทศภูฏานในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนแสดงความยินดีแก่ คุณชลลกา เก่งระดมยิง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คนใหม่

- กิจกรรมร่วมแสดงพลัง"..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ พระบรมมหาราชวัง

- นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง จากการเข้าแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

- "กิจกรรมรวมพลังครอบครัวพอเพียงสืบสานพระราชปณิธาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง" ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

- กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ "รู้รักษ์ รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ" ณ สวนป่ากรุงเทพ ปตท.

- โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์นักเรียน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) งานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาครั้งที่ 2

- "คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels Wattana Children's Chorus และ Wattana Girls' Chorus"
ขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท.


- "คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels" ร่วมแสดงงานแถลงข่าว และแสดงในพิธีเปิดงานเฉลิมราชย์เฉลิมขวัญ
สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2559


- คณะนักร้องเด็กระดับปฐมวัย Wattana Pre-School Singers ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า

- "จิตอาสา" ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่น 146 นำรายได้จากการเรียนรู้แบบกึ่งสถานการณ์จริง ในวิชาโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558


- สอนทางไกลผ่านดาวเทียม ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ สอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา Moral Education ครั้งที่ 2/2559

- "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET"

- มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานการ ประกวดวาดภาพ กับทางสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน

- อบรมเชิงปฏิบัติการ Lesson Study by Origo Education

- กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ"รู้ป่า รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ" กิจกรรมสร้างฝาย และกิจกรรมพี่สอนน้อง

- พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า "เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทาน"

- งานวิชาการบูรณาการอาเซียน กิจกรรมการแข่งขันวันวิชาการบูรณาการอาเซียน

- อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3 แกนนำนักเรียนครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3


- คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

- กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"


- นักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา”

- ขอแสดงความชื่นชมยินดี
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๑


- กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี"

- ประชุมปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”

- โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 

- คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์

- "Wattana Little Angels" แสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  บรรยายพิเศษ เรื่อง“วิถีพ่อ วิถีพอเพียง”

- ร่วมกิจกรรม " ๖ สัปดาห์ประชามติ"

- นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมรำถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

- นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ระดับประถมศึกษา

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

- การแข่งขัน “WWA Crossword Games & A-Math Competition 2016”

- ชมการแสดงจากนักศึกษาเกาหลีใต้ ในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

- ค่ายกลางวันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่คณะครูชายและบุคลากรฝ่ายบริการ

- กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและครู 3 ระดับ หัวข้อ “HOPE” (พระเจ้าเป็นความหวัง)

- คณะผู้ว่าราชการจังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

- คณะผู้บริหารจากสถาบันการกีฬาและพลศึกษา ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้าน 

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ

- สอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ม.ร.ว.ประกายฉัตร  สุขสวัสดิ์ ณ สถานีออกอากาศ โรงเรียนวังไกลกังวล

- พิธีไหว้ครู 3 ระดับ ปีการศึกษา 2559

- ร่วมแสดงความยินดีวาระวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาฯ

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับเชิญเป็นตัวแทน “มัคคุเทศก์น้อย”

- ร่วมลงนามปฏิญญา “รักษ์กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม”

- นมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 70 ปี ในงานคริสตชนไทย รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน

- คณะครูสะเต็มศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

- นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

- พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- กิจกรรมลายครามวัฒนาออสการ์ 2016 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่น 99, 87, 75, 63

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เงินตรา

- นมัสการพระเจ้าวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย

- การอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  Brain-based Learning”

- รีทรีตคณะครู หัวข้อ “Grow”

- ค่ายนักเรียนประจำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 142