ตัวแทนนักเรียน อสร. เข้าร่วมอบรม “งานสาธารณสุขเบื้องต้น”

ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและปิดการประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือครูพยาบาลได้ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด


X