รับรางวัล “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน และ อาจารย์ปิยะพรรณ บุญทิม ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน จัดโดยคุรุสภา


X