อบรมเชิงปฏิบัติการ “Computational thinking”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะที่ส่งเสริม Computational thinking” สำหรับครูผู้สอนชาวไทย และชาวต่างชาติ ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะสู่สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล และคณะ จากสถาบัน ORIGO Education วันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ


X