รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ระดับประถมศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2564 โดย คุรุสภา

  1. นางสุปราณี พิพัฒน์กิตติพร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. นางอพิชญา ศรีสุรักษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นางสาวณัฐนิษฐ พวงทอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


X