รางวัล “คนดีศรีวัฒนา” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีวัฒนา” ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

แผนกปฐมวัย
1. นางสาวมยุรี อารีธรรม
2. นางวรางคณา ชินคำ

แผนกประถมศึกษา
1. นางอพิชญา ศรีสุรักษ์
2. นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย์
3. นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญเนตร์
4. นางจุฬาลักษณ์ โล่ห์เงิน
5. นางประภา วิจิตรานนท์

แผนกมัธยมศึกษา
1. นางสาวเบญจพร ศรีน่วม
2. นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู
3. นางประนอม จำวงค์

สนับสนุนส่วนกลาง
1. นางสาวนงลักษณ์ รักษาภักดี
2. นายชัชรินทร์ ยุทธ์ธนเวทย์
3. นางสาวพัชรา แก้วสงค์


X