รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Wow Moment in ORIGO Class”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Wow Moment in ORIGO Class” จากสถาบัน ORIGO Education ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณครูณัฐวดี พิมพ์สอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. คุณครูสุปราณี พิพัฒน์กิตติพร ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. คุณครูธัญญาภรณ์ พูลปั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
4. คุณครูสุนันทา แพ่งผล ครูผู้สอนระดับปฐมวัย


X