กิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะและความสัมพันธ์ “วัฒนาสร้างสรรค์ด้วยการสื่อสารและพฤติกรรมเชิงบวก”

คณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะและความสัมพันธ์ “วัฒนาสร้างสรรค์ด้วยการสื่อสารและพฤติกรรมเชิงบวก” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านริมแคว – แพริมน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


X