ร่วมขับร้องเพลงคริสต์มาส กับ Lux Spei: Light of Hope, an International Treble Voices Christmas festival

ตัวแทนคณะนักร้องประสาน​เสียง Wattana Girls’ Chorus โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

1. เด็กหญิงศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
2. นางสาวพิชญาภร กมเลศร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
3. นางสาววันพบพร พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
4. นางสาวณัฏฐ์ วัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
5. นางสาวดวงยิหวา จันทนราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
6. นางสาวอรอนงค์ ชั้นงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ได้รับเกียรติเข้าร่วมขับร้องเพลงคริสต์มาส กับ Lux Spei : Light of Hope, an International Treble Voices Christmas festival โดยมีคณะนักร้องประสานเสียง 39 คณะ จาก 19 ประเทศ

เชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยคอนเสิร์ตออนไลน์ฟรี จาก Young Voices of the World สด บน Facebook https://facebook.com/treblechoirassociationofthephilippines/


X