รางวัล “เยาวชนต้นแบบดีเด่นแห่งปี ครั้งที่ 4 ด้านการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพิชญา จินดาภู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 หลักสูตร English Program (EP) ได้รับประทานรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ เยาวชนต้นแบบดีเด่นแห่งปี ครั้งที่ 4 ด้านการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” โดยได้รับประทานรางวัลจาก พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม


X