Learning Blocks ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนรู้ที่เปิดกว้าง สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง (Interdisciplinary Studies) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง เน้นการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ครบทุกทักษะ และสอดคล้องกับโลกการทำงานในอนาคต “Experience the privilege care at Wattana ประสบการณ์เหนือระดับกับวัฒนาวิทยาลัย”


X