“เข้ารับการตรวจการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน”

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเข้ารับการตรวจ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เเละสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ แก่ครู นักเรียน และบุคลากร โดยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา สรุปผลการประเมินโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่กำหนด


X