march, 2023

20marAll Day07aprกิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา(All Day)

Event Details

นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Time

March 20 (Monday) - April 7 (Friday)

X