พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสนาจารย์ดารณี วารเศรษฐ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา เป็นผู้ประกอบพิธี วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล


X