อบรมเชิงปฏิบัติการ “Gamification and Game Based Learning”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ จาก Gamification and Game Based Learning สู่การสร้าง Innovation” วิทยากร อาจารย์ ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร อาจารย์รัชกร เวชวรนันท์ และคณะวิทยากรจากทีมงานลานละเล่น ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และครูสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและจะนำสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์


X