“ศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อเสริมความรู้ทางด้านการแพทย์ พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


X