“ศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อเสริมความรู้ทางด้านการแพทย์ พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง ในระหว่างวันพุธที่ 1 – วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง


X