“ร่วมนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน ปีการศึกษา 2565”

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมการนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันในการทำพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงจัดนมัสการรูปแบบออนไลน์ผ่านช่อง YouTube โดยโรงเรียนไทยคริสเตียนเป็นเจ้าภาพ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า ร่วมกับโรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง โรงเรียนสัจจพิทยา และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมนมัสการ เทศนาโดยศาสนาจารย์ ดร. ศึกษา เทพอารีย์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา หัวข้อ “ภารกิจที่ไม่สิ้นสุด” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยคริสเตียน ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์


X