ร่วมชมละครเพลงบรอดเวย์ เรื่อง “Chicago the Musical” ณ โรงละคร M Theatre

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) จำนวน 39 คน ในการร่วมชมเบื้องหลังการซ้อมใหญ่ละครเพลงบรอดเวย์ เรื่อง “Chicago the Musical” จัดโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ และ Concord Theatricals ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการแสดงจากอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง (Performing Arts) อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ โดยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ โรงละคร M Theatre กิจกรรมนี้ดูแลนักเรียนโดย คุณครูชาลินี สมุทรผ่อง หัวหน้ากลุ่มหลักสูตร EEP ระดับมัธยมศึกษา คุณครูนริศรา ภู่ตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คุณครูภัทราภรณ์ คงประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Mr. Georgii Daraseliia และ Mr. Qiyam Classen ครูหลักสูตร Enrichment English Program


X