กิจกรรม “Hello! My Teacher” ระดับปฐมวัย

“อนุบาลวัฒนาน่าสนุก” ห้องเรียน Premium English Course (PEC) ระดับชั้นอนุบาล จัดกิจกรรม “Hello! My Teacher” ในการทำกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พบกับครูต่างชาติ เพื่อทำความรู้จักเป็นรายบุคคล ด้วยการทักทาย พูดคุยโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคย และรู้จักคุณครูมากขึ้น จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564


X