กิจกรรม “Hello! My Teacher” ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 /2564

วันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ. 2565 ระดับปฐมวัย ห้องเรียน Premium English Course (PEC) จัดกิจกรรม “Hello! My Teacher” ภาคเรียนที่ 2 /2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พบปะกับครูชาวต่างชาติ เพื่อทักทาย สนทนา พูดคุย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล โดยใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม


X