กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามหน้าอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความสนุกสนานจากกิจกรรมฐานต่างๆ อาทิ ฐานการละเล่นไทยโดยคณะครู 8 กลุ่มสาระฯ  ฐานขนมไทยโดยผู้ปกครองอาสา และฐานจับฉลาก


X