กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา “เด็กดี วิถีไทย” โดยคุณครูและนักเรียนร่วมแต่งกายชุดนิยมไทยสวยงาม เพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเรียน ระดับประถมศึกษา


X