กิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดกิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ปรุงศักดิ์ นาแพง อาจารย์ฮาวารีย์ มะเตฮะ และอาจารย์รณชัย กลิ่นกล้า จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาว สาธิตวิธีการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ และกล้องสองตา เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามหน้าอาคาร 1919


X