กิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน อธิษฐานเปิดกิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ปรุงศักดิ์ นาแพง อาจารย์ฮาวารีย์ มะเตฮะ และอาจารย์รณชัย กลิ่นกล้า จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ดาราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาว สาธิตวิธีการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา และนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ประกอบกับการได้ลงมือปฏิบัติ ณ สนามหน้าอาคาร 1919 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563


X